Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC MAO DẪN

nước nằm trong lỗ hổng nhỏ hoặc khe nứt hẹp trong đới thông khí nhờ lực mao dẫn. Lực mao dẫn có thể tạo nên một riềm NMD phía trên mặt nước ngầm, loại NMD này gọi là NMD chính; lực mao dẫn cũng có thể duy trì các NMD trong lỗ hổng nằm lơ lửng trong đới thông khí (gọi là NMD treo) hoặc duy trì NMD ở vị trí tiếp xúc giữa các hạt đất (gọi là NMD tiếp xúc hay NMD góc).