Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC LIÊN KẾT HOÁ HỌC

nước nằm trong mạng tinh thể của khoáng vật. Theo mức độ liên kết vững bền (từ ít tới nhiều) phân thành: nước zeolit, nước kết tinh, nước hoá hợp. Vd. natrolit Na2[Al2Si3O10].2H2O là zeolit có chứa H2O trong mạng tinh thể, nhưng khi nóng tới 360 oC nước vẫn chưa thoát hết, khi để nguội lại hút nước.

Trong trường hợp nước hoá hợp, OH nằm trong cấu trúc của hợp chất (như trong caolinit, tan) thì phải nung tới 500-600oC hoặc trên 1.000oC, nước mới thoát ra. Xt. Thạch cao.