Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC GIAN TẦNG

nước dưới đất trong đới bão hoà nằm giữa hai tầng cách nước. NGT phần lớn có áp nhưng cũng có trường hợp không áp. Trường hợp có áp, nó đã có thuật ngữ riêng để gọi vì vậy thuật ngữ NGT thường được sử dụng cho trường hợp không áp; để tránh nhầm lẫn khi gọi tên những trường hợp này, ta nên gọi nó là NGT không áp.  Xt. Nước dưới đất.