Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG HÀNG HOÁ

sản phẩm nguyên liệu khoáng của ngành khai khoáng, của các xí nghiệp khai thác mỏ có thể trao đổi trên thị trường trên cơ sở đã xác định giá kèm theo các chỉ tiêu kĩ thuật ổn định.