Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY TẮC PHA KHOÁNG VẬT CỦA GÔNSMIT

 (cg. quy tắc tướng khoáng vật của Gônsmit), quy tắc áp dụng để tiên đoán số lượng khoáng vật được thành tạo khi một thể biến chất hay một dung thể macma nguội đi dưới ảnh hưởng của áp suất (p) và nhiệt độ (t). Vì cả áp suất và nhiệt độ đều thay đổi, nên bậc tự do là 2. Áp dụng quy tắc pha của Ghipxơ 1, ta được  ω = C + 2 – φ = 2 do đó C = 3.

Hệ thức (3) là quy tắc tướng (pha) khoáng vật của Gônsmit (V. M. Goldschmidt; 1912); số lượng khoáng vật (φ) thành tạo đồng thời trong một loại đá nhiều nhất chỉ bằng số lượng hợp phần C. Vd. một thể macma chứa 3 hợp phần MgO, Al2O3, SiO2 có thể tạo nên 14 khoáng vật. Nhưng ở trạng thái cân bằng, số lượng khoáng vật không thể vượt quá 3, như trong đá periđotit ta thường chỉ gặp 3 khoáng vật: focterit (Mg2SiO4), enxtatit (MgSiO3), xpinen (MgO.Al2O3).