Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY PHẠM ĐỊA TẦNG

 toàn bộ các điều khoản quy định về phân loại và phép đặt tên trong địa tầng học để thống nhất về quan điểm và phương pháp trong công tác địa tầng học. Ở một số nước, QPĐT được áp dụng cho mọi loại đá (trầm tích, macma, biến chất). Ở Việt Nam, tương tự như nhiều nước khác, QPĐT chỉ áp dụng cho các đá trầm tích và các đá có nguồn gốc  hoặc liên quan chặt chẽ với nguồn gốc trầm tích.