Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PALÊÔLIT
(Ph. paleolithique - thời đại đá cũ) x. Thời đại Đá cũ.