Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PALEOPHYTA

(A. Paleophyte), giai đoạn phát triển của thực vật gần trùng hợp với đại Palêôzôi, khởi đầu từ Prôterôzôi muộn và kết thúc ở Pecmi sớm. Trong giai đoạn này, phát triển thực vật từ những loại tảo, rong ở biển, dần dần chuyển lên cạn với thực vật lộ trần rồi phát triển cực thịnh thực vật dạng dương xỉ ở Cacbon, Pecmi sớm, làm nguồn cho sự hình thành nhiều mỏ than lớn trên thế giới.