Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY TUYỂN

máy có nhiệm vụ làm giàu quặng, tức là sơ chế nó bằng cách loại trừ các vật không có ích (như đất đá) và tách một số khoáng vật có ích ra khỏi các khoáng vật khác không có ích để cuối cùng thu hồi được quặng tinh có giá trị cao. Có nhiều loại MT (như MT nổi, MT trọng lực, MT điện, MT từ, vv.).