Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH VŨNG VỊNH

vật liệu vụn lắng đọng ở các vùng biển kín trong điều kiện nước lặng và không sâu. Gồm các vật liệu lục nguyên kết hợp với các sản phẩm như các loại muối và cacbonat. Ngoài ra, còn thấy các lớp mùn thực vật mang dấu vết hình thành theo mùa, và vỉa than.