Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦM TÍCH HIỆN ĐẠI

thành tạo trầm tích hình thành trong thời gian gần đây và hiện nay (thế Holoxen) trong các điều kiện khác nhau. Thường TTHĐ chưa đạt tới mức độ thành đá.