Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GRAĐIEN ĐỊA NHIỆT

(cg. địa nhiệt cấp), số nhiệt độ tăng lên khi xuống sâu thêm 100 m dưới mặt đất. Giá trị GĐN trung bình gần mặt đất bằng 3oC.