Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔĐUN DÒNG NGẦM

lượng nước chảy ra từ một đơn vị diện tích lưu vực ngầm trong một đơn vị thời gian. Môđun dòng ngầm được xác định theo công thức:

Qng là lưu lượng dòng ngầm (l/s); Fng - diện tích lưu vực ngầm (km2). MDN thường phản ánh trữ lượng động của nước ngầm. MDN nhỏ nhất thường được tính bằng lưu lượng dòng mặt vào mùa kiệt chia cho diện tích lưu vực mặt, vì trong mùa này sông chỉ là nơi thoát ra của nước ngầm. Ở Việt Nam, MDN của các vùng có giá trị khác nhau, vd. Ở Tây Bắc có thể đạt khoảng 2 - 14 l/s.km2, ở Đông Nam Bộ khoảng 5 l/s.km2.