Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔ HÌNH HOÁ THÂN QUẶNG

phương pháp hình học hoá thân quặng. Thân quặng được khoanh nối theo các tài liệu công trình thăm dò và theo chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật để tính toán trữ lượng khoáng sản trong thăm dò mỏ. Trong MHHTQ, phải nghiên cứu các yếu tố của thân quặng về vị trí, thế nằm, hình dạng và kích thước của chúng. Để xây dựng các MHHTQ, trước tiên phải xây dựng các mô hình về các công trình thăm dò, nghĩa là phải thực hiện phép chiếu chúng (phép chiếu hình học không gian) - dùng phép chiếu trên mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng kèm theo các công thức tính toán phù hợp (theo lí thuyết toán của hình học hoá thân quặng).