Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUỒNG XÚC

dải đất đá hay khoáng sản đã được nổ mìn nằm trên mặt tầng (mỏ lộ thiên), phân cho một máy xúc đảm nhiệm việc xúc bốc. Chiều dài LX phụ thuộc vào năng suất máy xúc, chiều cao tầng và hình thức vận chuyển sử dụng trên tầng. Chiều rộng LX phụ thuộc vào kích thước bốc dỡ của máy xúc (có thể bố trí một hay hai LX mới hết chiều rộng đống đất đá đã được bắn ra do nổ mìn).