Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỖ KHOAN NỔ

lỗ khoan dùng để nạp chất nổ, hỗ trợ cho công tác khai đào ở các mỏ lộ thiên và mỏ hầm lò; để nghiên cứu sự truyền sóng nổ trong đất đá; để nén chặt đất yếu, xử lí nền móng, vv.