Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
INFRACAMBRI

(L. infracambrian; infra - dưới), thuật ngữ được sử dụng ở một số nước Tây Âu để chỉ các thành tạo địa chất hình thành sát trước Cambri (A. pre - Cambrian). Do khối lượng địa tầng không được xác định rõ rệt, nên khó đối sánh với các phân vị tương tự như Venđi ở Liên Xô và Sini ở Trung Quốc.