Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI TÍNH TRỮ LƯỢNG

các khối được phân chia sau khi mỏ khai khoáng được thăm dò và các thân quặng được khoanh nối để tính trữ lượng khoáng sản. Diện tích chung của thân quặng được phân thành các khối trên cơ sở có sự khác biệt về chất lượng quặng, về các yếu tố thế nằm, đặc điểm cấu trúc, điều kiện địa chất, vv. Các khối trữ lượng được tính toán và phân cấp khác nhau tuỳ theo mức độ thăm dò, mật độ các công trình thăm dò, mức độ nghiên cứu khoáng sản, địa chất thân khoáng, địa chất thuỷ văn - công trình, vv.