Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

một thể địa chất lớn có kiến trúc nâng, trong đó chứa một tầng nước ngầm.