Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOẢNH KHAI THÁC

1. Phần khai trường mỏ hầm lò được giới hạn theo hướng dốc vỉa khoáng sản bởi lò cái chính và biên giới trên hay biên giới dưới khai trường mỏ; theo phương vỉa giới hạn bởi biên giới hai khoảnh bên cạnh hay biên giới khoảnh bên cạnh và biên giới khai trường mỏ.

2. Ở mỏ lộ thiên, KKT là một phần tuyến tầng; theo hướng thẳng góc với tuyến tầng, sau khi đã khoan nổ và xúc bốc đi thì gương tầng có thể dịch chuyển được một đoạn. Đoạn đó là chiều rộng KKT. Nó phụ thuộc chủ yếu vào thông số làm việc của các thiết bị xúc bốc và vận chuyển, được xác định bởi điều kiện nổ mìn và số lượng hàng lỗ mìn bố trí trên mặt tầng (một hay hai ba hàng lỗ).