Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN CHUẨN

lỗ khoan được thi công trên khu vực nghiên cứu địa chất chưa đầy đủ, nhằm mục đích làm chính xác hoá mặt cắt địa chất, nghiên cứu sự phân bố không gian các trầm tích có thể chứa dầu khí, nghiên cứu điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực, đánh giá trữ lượng dự báo và quyết định phương hướng công tác tìm kiếm dầu khí tiếp theo. Cung cấp các số liệu quan trọng khác về khu vực. Các lỗ KC thường khoan qua lớp phủ trầm tích xuống tận móng kết tinh hoặc tới tầng chuẩn quan trọng.