Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHE NỨT

sản phẩm của quá trình biến dạng phá huỷ, hầu như không có dịch chuyển của đá dưới tác dụng của ứng lực. Về mặt địa chất học nói chung, căn cứ theo nguồn gốc của lực, có thể phân ra khe nứt kiến tạo và khe nứt phi kiến tạo; khe nứt nội sinh và khe nứt ngoại sinh.