Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA ĐẤT ĐÁ

tải trọng lớn nhất (đã xét đến hệ số an toàn) mà đất đá nền còn chịu được, và công trình vẫn làm việc được bình thường. KNCTCĐĐ được tính toán từ các đặc trưng độ bền (góc ma sát trong, lực dính) của đất đá, có xét tới vật liệu làm móng, độ sâu đặt móng, kích thước móng, các hệ số tin cậy, hệ số điều kiện làm việc. Việc tính toán nền theo khả năng chịu tải dựa vào những yếu tố sau: tải trọng tính toán tác dụng trên nền N, trong trường hợp bất lợi nhất, không được vượt quá khả năng chịu tải nhỏ nhất Ф của nền theo phương cho trước của N (N ≤ Ф). KNCTCĐĐ được biểu thị bằng áp lực tính toán R (xác định theo công thức) và áp lực tính toán quy ước R0 (cho trong các bảng theo loại đất, độ sệt và độ chặt), dùng để tham khảo và thiết kế sơ bộ kích thước móng. Công thức và bảng đều có trong tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng.