Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỐNG CHỨA NƯỚC

thuật ngữ được sử dụng trong tính toán địa chất thuỷ văn. Đó là một tập hợp các đất đá chứa (nhả) nước và thấm nước có liên hệ thuỷ lực với nhau và có các biên tách hệ thống đó ra khỏi đất đá xung quanh. Nhiều trường hợp, khi xác định HTCN còn phải lưu ý cả tới yếu tố thời gian, chẳng hạn khi tính toán trữ lượng khai thác, thời gian dùng nước tính toán dài hay ngắn, tức là vận động của nước khi khai thác lan ra xa hay gần sẽ quyết định hệ thống đó rộng hay hẹp.