Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ BÓC ĐẤT ĐÁ trong khai thác mỏ lộ thiên

là tỉ số giữa khối lượng đất đá phải bóc và khối lượng khoáng sản khai thác được (đơn vị đo lường là m3/m3, m3/t, t/t). HSBĐĐ chia ra: 1) HSBĐĐ giới hạn là hệ số bóc tối đa cho phép mà việc khai thác lộ thiên còn có hiệu quả kinh tế (cg. HSBĐĐ cho phép, HSBĐĐ kinh tế, HSBĐĐ kinh tế cho phép, HSBĐĐ tính toán, vv.). 2) HSBĐĐ bình quân là tỉ số giữa khối lượng đất đá bóc trong biên giới kết thúc của công trường lộ thiên và khối lượng khoáng sản trong biên giới đó. 3) HSBĐĐ biên giới là tỉ số giữa khối lượng đất đá phải bóc thêm khi tăng chiều sâu khai thác thêm một tầng (lớp) và khối lượng khoáng sản của tầng (lớp) đó. 4) HSBĐĐ sản xuất là hệ số bóc đất đá trong thời kì sản xuất của mỏ. 5) HSBĐĐ ban đầu là tỉ số giữa khối lượng đất đá phải bóc khi xây dựng cơ bản mỏ và khối lượng khoáng sản thu được trong thời kì đó. HSBĐĐ là một chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quan trọng. Nếu HSBĐĐ lớn quá không có lợi về mặt kinh tế, nhưng còn trữ lượng khoáng sản nằm bên dưới và điều kiện khai thác cho phép thì chuyển sang khai thác hầm lò.