Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT NGOẠI SINH

hoạt động địa chất diễn ra trên bề mặt Trái Đất, do ảnh hưởng trực tiếp của bức xạ Mặt Trời, của hoạt động sinh học và cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực và hoạt động địa chất nội sinh. HĐĐCNS bao gồm ba quá trình: 1) Phong hoá; 2) Sự xáo trộn và vận chuyển vật liệu phong hoá do tác dụng của trọng lực mà liên quan trực tiếp là hoạt động của dòng chảy; 3) Quá trình trầm tích và hình thành một số khoáng sản. Các đá trầm tích, nhiều khoáng sản liên quan như đá vôi, than đá, dầu khí; nhiều quặng kim loại sắt, nhôm, urani, vv. có nguồn gốc từ các HĐĐCNS.