Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ TINH THỂ

một lĩnh vực của tinh thể học, nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần, đặc điểm liên kết hoá học và sự phân bố không gian của các nguyên tử và ion trong tinh thể, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các chất. Bằng các phương pháp vật lí (vd. tia X, nhiễu xạ điện tử), người ta có thể xác định được các hằng số mạng tinh thể của chất vô cơ và hữu cơ. HTT đóng vai trò quan trọng trong hoá lập thể và hoá học chất rắn, trong khoáng vật học.