Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM LƯỢNG NỀN

(cg. nền địa hoá), hàm lượng trung bình các nguyên tố trong một kiểu đất đá nhất định chiếm một diện tích đáng kể, không có quan hệ với mỏ khoáng cụ thể. HLN của nguyên tố có thể là số clac, cũng có khi cao hơn hoặc thấp hơn. Việc phát hiện HLN có ý nghĩa đối với việc tìm kiếm các mỏ khoáng bằng các phương pháp địa hoá.