Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM LƯỢNG CÔNG NGHIỆP TỐI THIỂU

giới hạn dưới hàm lượng trung bình tổ phần có ích (kim loại) trong quặng của khối trữ lượng được tính toán, đảm bảo sự bồi hoàn mọi chi phí trong thăm dò, khai thác, tuyển luyện quặng (tinh quặng) và thu được doanh lợi kế hoạch khi khai thác mỏ. HLCNTT được xác định theo công thức:

 

 

trong đó: a là chi phí thăm dò 1 tấn quặng (tính bằng đồng Việt Nam), b - chi phí khai thác và tuyển 1 tấn quặng (tính bằng đồng Việt Nam), d - lãi kế hoạch (tính bằng đồng Việt Nam), Gb - giá bán buôn 1 tấn tổ phần có ích (kim loại, tính bằng đồng Việt Nam), Kt - hệ số thu hồi chung tổ phần có ích, Kn - hệ số làm nghèo quặng. Nếu giá bán buôn tính cho tinh quặng thì HLCNTT được tính theo công thức

 

 

 

 

trong đó: Ck là hàm lượng tổ phần có ích (kim loại) trong tinh quặng tính theo phần trăm (%), Gbt - giá bán buôn 1 tấn tinh quặng (tính bằng đồng Việt Nam). HLCNTT của quặng cùng loại khai thác ở mỗi nước một khác, tuỳ thuộc vào trình độ phát triển của khoa học - kĩ thuật khai khoáng, công nghệ và nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.