Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỮ LƯỢNG ĐIỀU TIẾT của tầng chứa nước không áp

thể tích nước trọng lực nhả ra từ đới dao động mực nước. Đới dao động mực nước có mặt mỗi năm một lần nên đơn vị của TLĐT thực chất là đơn vị lưu lượng (m3/năm) và TLĐT thực chất là một phần của trữ lượng động, nó đóng vai trò điều tiết lưu lượng của tầng chứa nước. Một số tác giả xếp sai TLĐT vào phạm trù trữ lượng tĩnh.