Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHẤT CƠ - LÍ CỦA ĐẤT ĐÁ

những tính chất quyết định trạng thái vật lí, quan hệ đối với nước, quy luật biến đổi độ bền và biến dạng của đất đá. Đối với đá, các chỉ tiêu tính chất cơ lí quan trọng nhất là độ chặt, độ rỗng, độ ẩm; đối với đất loại sét: còn thêm độ sệt; đối với cát (so với đá) còn thêm độ chặt tương đối; đối với cả đất loại sét và cát, còn thêm độ ẩm tốt nhất và độ chặt lớn nhất. Các tính chất đối với nước (thuỷ tính) được quan tâm nhiều nhất là độ ổn định trong nước, độ chứa ẩm hoặc độ chứa nước, độ thấm nước, độ mao dẫn. Độ bền và độ biến dạng là những đặc trưng chủ yếu thuộc tính chất cơ học của đất đá. Đối với đá, thường xác định độ bền khi nén một trục, khi kéo. Đối với đất loại sét và cát, thường xác định các đặc trưng nén lún và độ bền chống cắt. Những nghiên cứu về TCC - LCĐĐ không những có ý nghĩa trong xây dựng, mà cả trong địa chất.