Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÀ NGANG ở giếng mỏ

dầm chịu tải bằng gỗ hay kim loại chôn một hay hai đầu vào thành giếng. Dùng để giữ thanh dẫn hướng trục tải, giữ giàn thang và đường ống (xem hình ở mục Cốt thân giếng).