Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM KHÁI QUÁT

giai đoạn đầu tiên trong công tác tìm kiếm khoáng sản, nhằm phát hiện những nét chung, lớn về tình hình địa chất và các điều kiện, tiền đề thuận lợi cho các bước tìm kiếm về sau. Bản đồ địa chất thành lập ở giai đoạn này thông thường có tỉ lệ nhỏ 1/1.000.000 - 1/500.000.