Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TĨNH

giả thuyết địa chất cho rằng vị trí của các lục địa trên Trái Đất là cố định, không thay đổi. Theo TT, vai trò của chuyển động kiến tạo theo chiều thẳng đứng mang tính quyết định. Nội dung của TT trái ngược hẳn với thuyết động. Xt. Giả thuyết đẳng tĩnh.