Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ QUYỂN NGẦM

phần vỏ Trái Đất có nước dưới đất. Quá trình phát triển của TQN gắn chặt với quá trình phát triển của vỏ Trái Đất. TQN cùng với thuỷ quyển trên mặt tạo thành thuỷ quyển của Trái Đất.