Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ ĐỊA CHẤT SINH THÁI

(cg. địa chất thuỷ văn sinh thái), khoa học trung gian giữa địa chất thuỷ văn và sinh thái học, chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện địa chất thuỷ văn, nước dưới đất và những quá trình xảy ra trong đó (những phản ứng lí hoá, sinh học, quá trình di chuyển tích tụ các nguyên tố, sự nhiễm bẩn, nhiễm mặn...) đến đời sống của con người và các sinh vật. TĐCST đặc biệt chú ý đến các nguyên tố dinh dưỡng hay độc hại có trong thành phần nước ảnh hưởng đến cơ thể sinh vật.