Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỂ CÁN

thể xâm nhập có kích thước không lớn lắm, hình thái không đều đặn gần với dạng hình trụ, thường có độ dốc đứng; TC là thể quặng đặc sít hoặc gần như hoàn toàn đặc sít, có kích thước vài chục mét theo mặt cắt ngang.