Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH TẠO

một thể đá phân lớp hình thành trong những điều kiện trầm tích và kiến tạo nhất định, trong một khoảng thời gian liên tục, do đó mang những đặc điểm chung về thạch học, khoáng vật, cấu trúc mặt cắt, mức độ uốn nếp và biến chất, vv.