Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN NGUYÊN KHAI

than đá mới khai thác chưa đưa vào sàng tuyển lần nào. Cần đưa TNK vào sàng tuyển thì mới có giá trị công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng.