Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN DON

than đá có dạng cục gần như to đều nhau, không lớn hơn 6 đến 8 mm.