Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH SINH

các quá trình trực tiếp liên quan tới sự biến đổi trầm tích thành đá, bao gồm các quá trình trầm tích, thành đá (điagene) và catagene.