Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH KIẾN TẠO

phân ngành của thạch luận, nghiên cứu mối liên quan giữa định hướng biến dạng của vi cấu trúc trong đá biến chất với lịch sử kiến tạo của chúng.