Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG SẢN PHẨM

tầng đất đá chứa các thân khoáng công nghiệp. TSP nằm xen với các tầng đất đá không chứa quặng hoặc nghèo quặng.