Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHUẨN

một tập đá phân tầng (trầm tích, nguồn núi lửa hay đá biến chất) có những đặc trưng dễ nhận biết về thạch học, khoáng vật, cổ sinh... như màu sắc, độ hạt, thành phần khoáng vật, độ phong phú di tích sinh vật thuộc một nhóm nào đó và giữ được các đặc trưng đó trong vùng phân bố của thành tạo mẹ, được công nhận rộng rãi và dùng làm tiêu chuẩn để theo dõi, đối sánh các mặt cắt địa chất trong công tác đo vẽ địa chất, tiến hành các nghiên cứu địa chất khác và tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.