Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CÁCH NƯỚC

tầng đất đá không để nước thấm qua và cũng không nhả nước, nên TCN đồng thời cũng là tầng không chứa nước.