Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẠI SINH

các khoáng vật sinh thành ngay tại nơi lắng đọng trầm tích trong quá trình thành đá (điagene). Ngược lại với TS là tha sinh (allogène).