Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYẾN THĂM DÒ

tuyến để đặt các công trình thăm dò (hào, lỗ khoan), thường nằm thẳng góc với đường phương chủ yếu của đá và thân quặng. Khoảng cách giữa các tuyến và các công trình thăm dò trên một tuyến phụ thuộc vào cấu trúc địa chất, dạng nằm thân quặng, địa hình... khu mỏ và phụ thuộc vào giai đoạn thăm dò.