Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYỂN TINH

giai đoạn cuối cùng của quá trình công nghệ tuyển để thu hồi được quặng tinh. Có thể phải lặp đi lặp lại phương pháp tuyển giống như khi tuyển lấy quặng tinh ban đầu (để có hàm lượng cao chất quý trong quặng tinh).