Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ TREO

vì chống lò sử dụng trong các điều kiện phù hợp tại các chuẩn bị, lò khai thác nằm ngang và nằm nghiêng, các lò đứng - việc tạo hình và cố định. VT được thực hiện nhờ các cấu kiện treo.

 

Hình 1                                                          Hình 2

Vì treo

Hình 1. Vì treo trong lò chuẩn bị

1. Thanh đỡ; 2. Neo; 3. Thanh kéo.

Hình 2. Một dạng vành chống (bằng gỗ) treo trong lò đứng

1. Vành chống; 2. Thanh (cột) chống;
3. Thanh néo, giằng; 4. Thanh treo