Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÌ CHỐNG ĐÀN HỒI

tên cũ của vì chống linh hoạt. Xt. Vì chống linh hoạt.